VERBREDING VAN DE LOGISTIEK

Door vragen op te stellen voor elk functioneel gebied is het mogelijk aan te geven in welke fase van ontwikkeling een organisatie verkeert. Men onderscheidt daarbij vijffasen: 1 Activiteitengerichtheid. Deze eerste kantoor huren zuidas¬†fase is gericht op leiderschap met lef. De leiding bepaalt op basis van externe en interne informatie een uitdagende koers, draagt deze uit, motiveert, luistert, gaat de consequenties – ook voor zichzelf –niet uit de weg, is integeren houdt vol. 2 Procesgerichtheid. Hier speelt de resultaatgerichtheid een grote rol. De leiding stuurt op de toegevoegde waarde van de verrichte inspanningen en houdt de waardering door de verschillende kantoor huren schiphol groepen belanghebbenden (klanten, leveranciers, partners, medewerkers, bestuur, financiers en maatschappij) in balans. 3 Systeemgerichtheid. In deze fase is de organisatie vooral bezig met het continu verbeteren. Gemeten resultaten worden systematisch vergeleken met de, van de visie afgeleide, doelstellingen. Trends en afwijkingen worden geanalyseerd en leiden tot duurzame verbeteringen. De leiding stimuleert medewerkers om innovatieve oplossingen aan te dragen en kennis uit te wisselen.
4 Ketengerichtheid. Nu verschuift het accent richting transparantie. Processen, hun onderlinge relaties en prestatie-indicatoren zijn vastgelegd en gecommuniceerd aan belanghebbenden. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn bekend. Kosten en baten zijn per proces(onderdeel) te meten kantoor huren rottrerdam en iedere werknemer kent zijn bijdrage aan het eindresultaat. 5 Excelleren en transformeren. Nu richt men zieh vooral op samenwerking. Het management en de medewerkers werken daarbij op een professionele manier samen. De persoonlijke doelen en de organisatiedoelen zijn op elkaar afgestemd. Bureaucratische structuren zijn afgebroken. Met partners in netwerken wordt gezocht naar maximale kantoor huren utrecht toegevoegde waarde voor het geheel.
Op basis van deze vijf fasen is het groeimodel uit figuur 10.3 ontstaan. De groeilijn geeft aan dat er zieh nogal eens een trendbreuk kan voordoen. De fasen kennen in de publicaties van het INK een gelijke !engte. In de praktijk blijkt dat veel organisaties lang in fase 3 blijven hangen.