Verslag-, registratie- en meetverpllchtlngen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het gaat bijvoorbeeld om het verrichten van berekeningen, metingen of tellingen en het nemen of analyseren van monsters of het anderszins verrichten van onderzoek naar de aard of mate van kantoor huren amsterdam verontreinigingen in stoffen, producten, afvalstoffen, afvalwater, lucht, oppervlaktewater, grond, organismen of bodem, maar ook om het afgeven, wijzigen, schorsen, intrekken of weigeren van certificaten. Op grond daarvan kunnen instellingen bijvoorbeeld alleen werken als ze erkend zijn door de minister of handelen overeenkomstig bij of krachtens de AMvB gestelde eisen omtrent de onafhankelijkheid, deskundigheid, bekwaamheid, betrouwbaarheid, financiële draagkracht of andere eisen kantoor huren schiphol waarmee de kwaliteit van de werkzaamheden en de integriteit van degene die een werkzaamheid uitvoert kan worden bevorderd.
In de Wet milieubeheer is hoofdstuk 12 opgenomen op grond waarvan in een AMvB voor bepaalde bedrijven de verplichting kan worden opgelegd een milieuverslag op te stellen. Het gaat om de grote bedrijven kantoor huren rottrerdam waarvoor Gedeputeerde Staten het milieuvergunningverlenend bestuursorgaan zijn. Het jaarlijks op te stellen verslag moet op een beknopte en voor een algemeen publiek begrijpelijke wijze zijn geformuleerd. Het moet op hoofdlijnen duidelijk maken wat er in de onderneming plaatsvindt, welke milieubelasting dat oplevert en welke maatregelen zijn genomen om het milieu te beschermen, met inbegrip kantoor huren utrecht van een samenvatting van de relevante kwantitatieve ge
386 9 Wet milieubeheer
gevens. Inzicht moet worden gegeven in de verschillen ten opzichte van het vorige jaar en in de ontwikkelingen.