Wet milieubeheer

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Als deze waarden niet worden bereikt moeten burgemeester en wethouders op grond van art. 5.9 Wm een plan winkel huren amsterdam vaststellen waarin wordt aangegeven op welke wijze en door middel van welke maatregelen voldaan zal worden aan de grenswaarde, binnen de voor die waarde gestelde termijn.
In bijlage 2 staan ook richtwaarden.
•Voorbeeld Voorschrift 8.1 a Voor ozon geldt de volgende richtwaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens, die op 1 januari 201 0 zo veel mogelijk is bereikt: 120 microgram per m3 als hoogste acht-uurgemiddelde concentratie van een dag, waarbij geldt dat deze gemiddeld over winkel huren schiphol drie jaar op maximaal vijfentwintig dagen per kalenderjaar mag worden overschreden. ( … )
De minister van VROM moet een plan vaststellen waarin wordt aangegeven op welke wijze, met inzet van proportionele maatregelen, zo veel mogelijk voldaan zal worden aan de in bijlage 2 Wm genoemde richtwaarden, binnen de voor die waarde gestelde termijn. Hij moet voor de uitvoering zorg dragen (art. 5.10 Wm).
9.3.4 Programma’s voor verbetering luchtkwaliteit
In bijlage 2 zijn eveneens grenswaarden opgenomen (waarvoor dus voor bestuursorganen de verplichting bestaat om ze in acht te nemen). Voor de in bijlage 2 opgesomde grenswaarden die winkel huren rotterdam overschreden of dreigen overschreden te worden moet de minister van VROM een nationaal programma vaststellen (art. 5.12 Wm) in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad.
Dit programma heet Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het Rijk, provincies en gemeenten werken winkel huren utrecht in het programma samen om in gebieden waar de normen voor luchtkwaliteit niet worden gehaald (overschrijdingsgebieden) de luchtkwaliteit te verbeteren.