Wettelijke grondslag

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Wettelijke grondslag De bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang bestaat slechts indien zij bij of krachtens de wet is toegekend (art. 5:22 Awb). De bedoelde wet is niet de Awb zelf. Voor de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders moet de wettelijke grondslag in de kantoorruimte huren amsterdam Gemeentewet (art.125) worden gezocht; voor het college van Gedeputeerde Staten in de Provinciewet en voor het bestuur van het waterschap in de Waterschapswet.
Formaliteiten De Awb geeft in art. 5:24 een aantal formaliteiten waaraan bestuursdwang moet voldoen. Deze formaliteiten zijn grotendeels ontleend aan de in de loop van de jaren gevormde jurisprudentie. Zo moet het bestuursorgaan een bestuursdwangaanschrijving bekendmaken aan de overtreder, of indien door een derdebelanghebbende om bestuursdwang is verzocht, aan kantoorruimte huren schiphol de aanvrager. De beschikking moet ook vermelden welk wettelijk voorschrift is of wordt overtreden. Ook moet (spoedeisende gevallen uitgezonderd) in de beschikking een termijn worden gesteld waarbinnen de belanghebbende de tenuitvoerlegging kan voorkomen door zelf maatregelen te treffen.
Bevoegdheden Om de uitoefening van bestuursdwang effectief te doen zijn, kent de Awb aan de bestuursorganen een kantoorruimte huren rotterdam aantal bevoegdheden toe. Deze zijn: het zich verschaffen van toegang tot elke plaats voor zover dat redelijkerwijs nodig is (art. 5:27 Awb); voor het binnentreden van een woning is een machtiging nodig; het verzegelen van gebouwen, terreinen en hetgeen zich daarin of daarop bevindt (art. 5:28 Awb); het meevoeren en opslaan van daarvoor vatbare zaken voor zover de toepassing van bestuursdwang kantoorruimte huren utrecht dit vereist (art. 5:29 Awb); indien de meegevoerde zaken niet binnen dertien weken kunnen worden teruggegeven, kunnen deze worden verkocht, of indien dit niet mogelijk is, worden weggegeven of vernietigd (art. 5:30 Awb).