Wijziging van de vergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Geldingsduur van de vergunning
De geldingsduur is onbeperkt tenzij een tijdelijke vergunning is gegeven. Het bestuursorgaan dat de vergunning verleent, moet regelmatig bekijken of de vergunning met haar beperkingen en voorschriften nog wel bij de tijd is; zo niet dan moet zij deze actualiseren. De vergunning kantoor huren amsterdam kan worden ingetrokken indien aan de in de wet beschreven voorwaarden is voldaan. De termijn voor een tijdelijke vergunning is ten hoogste vijf jaar. De aard van de inrichting of het experimentele karakter (gericht op minder nadelige gevolgen voor het milieu of op beter inzicht in de gevolgen voor het milieu) kan reden zijn kantoor huren schiphol om een tijdelijke vergunning te geven (art. 8.17 Wm). Ook kan uit de aanvraag blijken dat de vergunning voor een bepaalde termijn wordt gevraagd. De vergunning heeft betrekking op ieder die de inrichting drijft (art. 8.20 lid 1 Wm). Bij verkoop van het bedrijf gaat de vergunning mee. Een AMvB kan soorten bedrijven (bijvoorbeeld afvalverwerkingsbedrijven) aanwijzen waarvoor alleen persoonsgebonden vergunningen worden afgegeven (art. 8.20 lid 3 Wm). De betrouwbaarheid van kantoor huren rottrerdam de exploitant moet gewaarborgd zijn.
Het bestuursorgaan dat de vergunning verleent, moet regelmatig bekijken of beperkingen bij en voorschriften aan een milieuvergunning nog wel bij de tijd zijn (art. 8.22 Wm). Het gaat er daarbij om de beperkingen bij de ver
9.5 Vergunningen voor inrichtingen 373
gunning of de voorschriften zonodig aan te scherpen, met het oog op de technische mogelijkheden en op de ontwikkelingen in de kwaliteit van het milieu. Indien de mogelijkheden of ontwikkelingen kantoor huren utrecht daartoe aanleiding geven, moet het bevoegd gezag tot actualiseren van de beperkingen en voorschriften overgaan.